About Us


Department of Human Resource, Southeast University


Sipailou Campus

2nd Floor, 54 Building,

No.2 Sipailou, Nanjing, Jiangsu Province, 210096


Jiulonghu Campus

4th Floor, Administration Building,

No.2 SEU Road, Nanjing, Jiangsu Province, 211189


Branch School Leader

Prof. LIU PanDepartment Chief

Deputy Department Chief

Prof. WANG Jingquan

Tel: 0086-25-83793315, 52090265

E-mail: wangjingquan@seu.edu.cn

Mr. WU Lingyao

Tel: 0086-25-83792765, 52090263

E-mail: lywu@seu.edu.cn

Ms. LIU Mingfen

Tel: 0086-25-83792765, 52090262

E-mail: lmf3488@sina.com

General Affair Office

Academician Office

Ms. TANG Yongmei

Tel: 0086-25-83790957, 52090261


Ms. DING Zhenhua

Tel: 0086-25-83793000


Personnel Affair Office

Postdoctoral Affair Office

Mr. WANG Xudong

Tel: 0086-25-83792753, 52090259, 52090260

E-mail: xd_wang@seu.edu.cn

Mr. WANG Chao

0086-25-83793317,52090252

E-mail:101007449@seu.edu.cn

Talent Service Office

Retirement Office

Ms.LIU Lili

Tel: 0086-25-83793301, 52090253, 52090251

E-mail:rcb@pub.seu.edu.cn

Mr. GUO Cheng

Tel: 0086-25- 83793244, 83795941


Faculty Management Office

Personnel Exchange Service Center

Mr.GUO Jinling

Tel: 0086-25-83792621, 52090257, 52090258


Ms. HUANG Yili

Tel: 0086-25-83792146


Labor and Capital Office


Ms. HE Meng

Tel: 0086-25-837903795209024952090256
Copyright © 2017 Department of Human Resources, Southeast University
Sipailou 2#,Nanjing, Jiangsu Province, 210096 P. R. China
admission@seu.edu.cn 0086-83793020 0086-25-83793022